Featured Products

Có đầy đủ các loại sản phẩm đặc trưng mà công ty có lợi thế .
sắp xếp theo nhãn
Mắc cáo 1

Mắc cáo 1

0 VND
Chúng tôi chuyên làm tất cả các loại mắc cáo theo yêu cầu , hoặc chọn mẫu khuôn có sẵn trong bản mẫu của chúng tôi màu sắc có thể...
Collar Lace Neck

Collar Lace Neck

0 VND
All kinds of high-grade collar lace and neck lace are processed and customized.
Collar Lace

Collar Lace

0 VND
Various kinds of collar lace can be customized, and more than 1000 collar lace can be selected
Collar Lace

Collar Lace

0 VND
Various kinds of collar lace can be customized, and more than 1000 collar lace can be selected
Collar Lace

Collar Lace

0 VND
Provide all kinds of collar lace customization, 1000 collar lace can be selected
Embroidery Fabric

Embroidery Fabric

0 VND
Mesh embroidery fabric with thread, increase the three-dimensional sense of embroidery fabric, all kinds of embroidery fabric customization
Embroidery Fabric

Embroidery Fabric

0 VND
Mesh embroidery fabric with thread, increase the three-dimensional sense of embroidery fabric, all kinds of embroidery fabric customization
Embroidery Fabric

Embroidery Fabric

0 VND
Mesh embroidery fabric with thread, increase the three-dimensional sense of embroidery fabric, all kinds of embroidery fabric customization
Embroidery Fabric
52 in

Embroidery Fabric

0 VND
Mesh multi-color embroidered fabric is customized, and 9 colors can be combined freely。
Embroidery fabrics

Embroidery fabrics

0 VND
Production variety: garments, curtain, gauze, etc. Especially for continuous? Embroidered fabrics products.